Helhetlig kvalitetssystem

Compilo leverer et komplett, helhetlig kvalitetssystem til over 300 store og mellomstore organisasjoner og brukes av over 300.000 ansatte verden over.

Kvalitetssystemet fra Compilo er en moderne og fremtidsrettet programvare. Kvalitetssystemet leveres som en ASP-løsning og består av en rekke ulike moduler. Dette innebærer at du raskt og effektivt kan komme i gang med de modulene som er aktuelle for din organisasjon og utvide kvalitetssystemet etter ønsker og behov.

Kvalitetssystemet bygger på kjente standarder som ISO 9001, 14001, 27001, 31001 med flere. Kvalitetssystemet er også revidert i henhold til ISO 9001:2015.

Kvalitetssystemet leveres både i norsk og engelsk utgave.

 

Bestill demo

Dokumenthåndtering

Denne modulen i programvaren samler all kvalitetsdokumentasjon og sikrer at organisasjonen din har oppdaterte lovpålagte prosedyrer og dokumentasjon tilgjengelig.

Det er en klar fordel at all dokumentasjon samles på en felles plattform. Dette gir ledere fullstendig oversikt, kontroll og myndighet over hvilke dokumenter, endringer og revisjoner som legges inn i kvalitetssystemet. Systemet gir automatisk revisjonskontroll og full historikk på alle dokumenter og flytkart. Samtlige dokumenter som blir registrert i systemet blir tildelt en egen, sporbar ID samt metadata i tråd med kravene fra ISO 9001:2008.

Leseliste sikrer at dokumenter blir lest

I kvalitetssystemet kan ledere opprette leseliste for ansatte eller grupper. Dette sikrer at ansatte alltid er oppdatert på gjeldende dokumentasjon, prosedyrer og lovverk, og at de tilegner seg ny kompetanse. Det sikrer også at ledelsen er oppdatert på hvilken dokumentasjon og kompetanse de ansatte behøver.

Bygg din organisasjons prosessflytkart i KSS

I kvalitetssystemet fra Compilo kan man bygge prosessflytkart direkte i programvaren ved bruk av avansert teknologi, med et svært brukervennlig og intuitivt grensesnitt.

Integrasjon

Compilo integrerer sine løsninger mot andre fagsystemer for å øke nytteverdien for ansatte. Compilo sitt kvalitetssystem er blant annet integrert mot Visma og CappelenDamm PPS. Se brosjyre.

Prosedyredatabank

Compilos prosedyredatabank er en samling av styringsdokumenter for prosedyrer som dekker de fleste områdene organisasjonen skal ha dokumentasjon for. Dette er en abonnementsordning og vil være en tilleggstjeneste som tilbys gjennom programvaren Compilo. Den er knyttet til modulen for dokumentasjon.

 

Bestill demo

Avvikshåndtering

Trenger du et avvikssystem som er intuitivt, tilgjengelig og effektivt, som samtidig tilfredsstiller alle organisasjonens krav?

Avvik som oppstår skal rapporteres, behandles og lukkes på lavest mulig nivå i organisasjonen, alt på enklest mulig måte. Den enkelte ansatte som skal rapportere avvik har flere valgmuligheter som enten er obligatoriske eller valgfrie:

  • Definere alvorlighetsgrad
  • Definere prosjekt, pasient, enhet eller utstyr
  • Definere riktig kategori fra struktur (HMS, interne forhold, tjenesteleveranser, leverandører, kunder etc.)
  • Beskrive avviket
  • Foreslå forslag til endring
  • Legge ved bilder/illustrasjoner eller dokumenter

Avvikssystemet fungerer også på alle plattformer som er tilknyttet internett (mobil, nettbrett, desktop osv.) og er en egen modul i kvalitetssystemet.

Varsling

De ansattes lovfestede rett til å varsle er en viktig del av kvalitetsstyring.

Varsling er regulert i Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5, 3-6 og regulerer arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdig forhold på arbeidsplassen. Bestemmelsene skal bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i et ansettelsesforhold. Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som er eller kan være i strid med:

  • Lover og regler
  • Virksomhetens retningslinjer
  • Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt
Forbedringsforslag

En forslagskasse gir alle ansatte mulighet til å melde inn forslag og forbedringsforslag til nærmeste leder.

Statistikk

Å innhente empiriske data er viktig av flere grunner. Man ønsker å få innsikt i avvik som oppstår i organisasjonen, lete etter trender og ha grunnlag for å iverksette ulike tiltak samt dokumentere driften i organisasjonen. Statistikk i kvalitetssystemet gir fullstendig innsikt i datagrunnlaget for avvik som er meldt inn til organisasjonen.

 

Bestill demo

Risikoanalyse

Compilos programvare gir deg enkel, oversiktlig og visuell systematikk for risikoanalyse.

I Modul for Risikoanalyse benytter man en metodikk med forkortelse “SWIFT” (Structured What-If Technique). I ISO 31010 er denne anbefalt, og er beskrevet som den metoden som dekker størst flate.

Metodikk og prosess i Modul for Risikoanalyse tilfredsstiller også alle krav beskrevet i Norsk Standard 5814:2008  – Krav til Risikovurderinger. Modul for Risikoanalyse bygger på et moderne grensesnitt hvor det er lagt vekt på visuell grafikk, enkelhet og en veiledende tilnærming.

Tiltaksdistribusjon

Fra Modul for Risikoanalyse kan du opprette tiltak som kan delegeres til ansatte i organisasjonen. Ansatte vil da motta dette tiltaket som en oppgave som skal gjennomføres innen en tidsfrist. Som leder vil man til enhver tid ha oversikt og kontroll med tiltak som er delegert, og status på disse.

Mulighetsanalyse

Mulighetsanalyse setter fokus på organisasjonens muligheter for  å nå sine mål. Dette gjør vi gjennom å kartlegge hvilke aktiviteter som gir størst resultat/effekt. Metoden fremmer nytenking og kreative løsninger. Mulighetsanalyse benyttes blant annet ved budsjettreduksjoner, omorganisering, nedbemanning, sykefravær eller ved vurdering av ulike prosjektforslag.

Bestill demo

Årshjul

Funksjonen Årshjul gir en samlet oversikt over aktiviteter som skal gjennomføres i organisasjonen i løpet av et kalenderår.

Årshjul viser planlagte aktiviteter både samlet for hele organisasjonen og for hver enkelt avdeling.

Det er enkelt for ledere å planlegge egne faste aktiviteter gjennom året. Aktiviteter som er felles for organisasjonen kan arves fra overordnet nivå.

Oppfølging skjer enkelt gjennom utkvittering av utførte oppgaver.

Hver aktivitet som legges til i årshjulet skal inneholde en deadline (frist for når aktivitet skal avsluttes), et estimat over hvor mange dager man forventer at aktiviteten vil oppta, og en stipulert kostnadsramme for gjennomføring av aktiviteten.

 

Bestill demo

Elektronisk prosesstavle

Visuell og oversiktlig prosessforbedring.

Arbeidet med prosessforbedring og kartlegging skjer direkte på storskjerm der prosessleder kan plassere ”lapper” i riktig rekkefølge og med ulike farger skissere aktiviteter, utfordringer og muligheter og koble disse sammen med dynamiske koblinger. Visualiseringen gir alle deltagerne et oversiktlig bilde av prosessen.

Programvaren har flere bruksområder. I vårt eksempel er Kaizen (prosesseffektivisering) benyttet. Ulike maler kan legges inn i prosesstavlen, som for eksempel bow-tie, 5 x hvorfor, Kano og så videre.

 

 

Bestill demo